Aleksandr Lokshin


Details

  • Name: Aleksandr Lokshin
  • Age: 66 years old
  • Birth Date: September 19, 1920